Kumpulan Teks Pidato Bahasa Jawa Singkat Terbaru

Posted on

Contoh teks pidato bahasa jawa – Sebagai orang Jawa Tengah, Timur, DIY, Anda akan lekat dengan bahasa jawa. Karena itulah bahasa nasionalnya. Nah, perhatian admin bukanlah pada hal itu. Melainkan jika Anda seorang pengurus kampung atau sesepuh atau Anda seorang RT, biasanya ada sambutan pidato ketika acara resmi kampung. Inilah saat Anda membutuhkan pidato dalam bahasa jawa.

Lalu apa si pidato itu? Dan bagaimana cara menyusunnya? Dalam kesempatan kali ini admin akan hadirkan berbagai contoh pidato dalam bahasa Jawa. Selain itu admin juga akan hadirkan definisinya lengkap. Mulai dari yang awal sampai akhir. Bagi Anda yang ingin membuat bahasa jawa, bisa pakai conth yang admin hadirkan. Karena itu, Anda tidak akan ragu lagi, sebab apa yang akan admin hadirkan sudah ditest. Semuanya juga bagus kok.

Mulai dari definisi, contoh dan bagaimana cara memakainya, akan admin hadirkan buat Anda semua. Tema dari pidato yang akan admin hadirkan adalah seputar tentang pendidikan, contoh bahasa jawa tentang kebersihan, contoh pidato bahasa jawa tentang perpisahan, contoh pidato bahasa jawa tentang kesehatan, dan banyak lagi. Sehingga Anda bisa mencari sesuai dengan kebutuhan Anda. kita simak mulai dari awal saja dulu yuk!

Pengertian Pidato

Orang yang membaca pidato disebut orator. Dan pidato adalah salah satu dari bentuk komunikasi antara orator dan pendengar. Pidato memiliki tema dan tujuan. Umumnya pidato adalah bentuk penyampaikan tema pokok untuk mengajak pendengar kepada ide dari yang orator. Sehingga, jenisnya adalah komunikasi satu arah. Karena hanya orator yang berbicara sedangkan audience hanya mendengarkan.

Seorang orator harus bisa memberikan pandangan positif kepada orang yang menjadi pendengar. Maka seorang orator butuh kemampuan untuk pidato. Agar ide yang dipunyai menjadi lebih menarik serta mudah untuk diterima oleh pendengar. Makanya seorang orator butuh keahlian khusus yang harus dipraktekkan.

Tujuan pidato

Pidato harus memiliki tujuan yang jelas. Dan pidato Anda, harus mampu menggerakkan pendengar kepada tujuan yang Anda inginkan. Minimalnya pengaruh dari pidato Anda harus bisa dirasakan dengan baik. Tujuan pidato setidaknya adalah:

  1. Menyampaikan informasi atau berita akan sebuah idea tau rencana
  2. Memengaruhi orang lain
  3. Mengajak orang lain kepada ide yang kita gagas
  4. Perubahan positif dalam berbagai hal

Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Krama Inggil

1. Contoh Pidato Bahasa Jawa Alus Tema Cinta Damai

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Bismillah, Ashalatu wassalamu ala roasulillah. Wa ala alihi waash habihi ajmain, amma ba’ad

Bapak ibu ingkang minulya,

Kawula ngadek wonten mriki sebagai pamucal. Kanti sadar, kita sedaya mangerteni menawi sekolah adalah lembaga pendidikan ingkang panyinaonanipun sistematis lan kagungan kagungulan sanes. Sekolah dipuntindaaken dening pamucal ahli, kanti program ingkang sampung digagas lan diuji cobaaken.

Progam pamucalan menika ingkang dipun sebat kurikulum. Saking taman kanak-kanan ngantis guron inggil. Sekolah ingkang anggadahi peran sae, numindakke ngelmu.

Wonten wekdal menika, kawula bade ngaturaken beberapa bab,

setunggal, sumanggaa kita sedaya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, amargi inggil limpahan rahmat-Nya kita sedaya saged ngempal wonten rahina menika lebet kawontenan ingkang waluya.

Mbokmenawi sampun kathah dipunantawis dhatengaken ingkang ngertos ngengingi pangertosan globalisasi, utawi bokmenawi taksih wonten ingkang dereng ngertosanipun?

Kali menika kawula kersa sekedhik ngajak dhatengaken sedaya kagem ngenget kondur beberapa pola sugeng ingkang ngakibataken globalisasi. punapa pengaruhnya kagem kita sedaya sedaya ugi kados pundi kita sedaya maraki pengaruhnya.

Globalisasi asalipun saking tembung global ingkang ngagungani artos nyamudayani. Globalisasi nduwe artos proses penyebaran unsur-unsur enggal ingkang mencangkup informasi saking sedaya dunia langkung manjenenganipun cetak utawi elektronik.

Globalisasi kagungan pengaruh ingkang hampir meliputi sedaya aspek lini kesugengan.

kados ta, lebet bidang transportasi. wonten mekaten kathah titihan ingkang saged kita sedaya panggihi teng margi raya saben dintenipun. Transportasi menika ngasta priyantun langkung gampil kagem numindakaken aktivitas utawia panyambut damelanipun.

Hal menika tentu mbanding kuwangsul kaliyan zaman rumiyin ingkang kagem datheng mukawis panggen ingkang dipunkersakaken, seseorang kedah rela menempuh margi kaliyan margi ampeyan.

kajawi transportasi, sistem telekomunikasi ugi kagungan dampak global lebet aspek kesugengan. dados tuladhanipun yaiku handphone. Zaman canggih kados sakmenika menika, handphone nampaknya sampun mboten saged dipunpegengaken malih kaliyan kesugengan kita sedaya.

Internet yaiku salah satunggal tuladha benten saking pengaruh globalisasi kesebat. sae ingkang sampun yuswa kresaa ingkang timur sedaya berlomba kagem saged ngginakaken panjenenganipun. Bahkan, mboten sekedhik saking generasi timur ingkang saged manggih pamemon paling enggal namung langkung internet.

Dampak globalisasi ugi mempengaruhi dunia kuliner teng indonesia. pasiten sayangipun pasti masyarakat kita sedaya sampun saged nampi dhaharan-dhaharan ingkang asalipun saking njawi negeri. kados ta pizza, hamburger, kebab, spaghetti, ramen ugi bentenipun.

Aspek punikanipun yaiku fashion. ketingal pertela pisan ngados jenis ageman ingkang booming teng njawi negeri enggal teng tumuti masyarakat kita sedaya.

Bidang benten ingkang mboten kasoran heboh yaiku olahraga. kita sedaya sakmenika sampun saged menyaksikan langkung channel televisi ingkang menyiarkan saupakara lajeng pertandingan olahraga dipunpundia wonten.

mekaten kathah aspek ingkang saged dipengaruhi globalisasi. Hal menika pertela dados bukti menawi saben masyarakat saged rumaosaken pengaruhnya.

Beberapa aspek ingkang sampun dipunpertelakaken teng inggil, manjenenganaken bahwasanya pengaruh global sampun hampir merasuk lebet sedaya lini aspek kesugengan.

sedaya priyantun tentunya rumaosaken pengaruh ingkang kedadosan akibat globalisasi. kagem punika, dados masyarakat kita sedaya kedah saged muna ugi memilih globalisasi menika kaliyan namung mundhut gina saenipun kemawon ugi menghiraukan unsur negatifnya, dadosipun budaya saking pundia ingkang badhe mlebet datheng Indonesia saged terfilter kaliyan sae.

menawi hal menika saged dipuntumindakaken dening sedaya masyarakat, mila ciri khas kearifan budaya Nusantara menika badhe saged dipunreksa ugi dipunkuwawikakenaken kaliyan sae.

mugi-mugi punapa ingkang kawula ngantosaken menika saged nyaosaken gina dhateng kita sedaya sedaya. Harapan kita sedaya sareng, mugi-mugi pengaruh globalisasi menika mboten badhe ngrisak kewetahan kita sedaya berbangsa ugi nagari. matur sembah nuwun.

Wassalamualaikum Wr Wb.

2. Contoh Pidato Bahasa Jawa Alus Tema Sumpah Pemuda

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dhateng Bapak mustaka Sekolah ingkang kawula bektosi, Bapak wali kelasingkang kawula bektosi, ugi dewan guru ingkang kawula bektosi, mboten kalimengan ugi dhateng rekan-rekan kelas 3 ingkang kawula gandrungi.

Setunggal, sumanggaa kita sedaya panjatkan puja ugi puji syukur kita sedaya kehadirat Allah SWT. ingkang sampun nyaosaken nikmatnya berupakasarasan dadosipun wonten kaping kesempatan menika kita sedaya saged ngempal dipunmriki lebet saperlu ngengeti dinten supaos pemuda.

Rekan-rekan ugi dhatengaken ingkang kawula gandrungi. menawi kita sedaya mriksani keyektosan sakmenika, priyantun-priyantun ingkang dipunalemaken dening zaman. kamajengan tekhnologi ingkang tambah inggil menika tambah “meninabobokan” kita sedaya dadosipun kesaren lelap. Telivisi sampun ngagem remote, handphone sampun ngagungani fasilitas ingkang pepak. titihan ingkang sampun tambah pepak ugi kathah. sedayanipun sarwi saged kita sedaya panggihaken teng zamansakmenika.

sayangipun dipunwalik sedaya punika muncul mukawis kebiasaan enggal yaiku kebiasaan nglumuh-lumuhan. sedaya kegampilan ngasta kita sedaya lumuh kagem numindakaken hal-hal ingkang dianggap rekaos.

menawi hal menika kita sedaya kersanipunaken tentunya dapaknya badhe awon sanget kagem piyambakipun sedaya ugi masa ngajeng piyambakipun sedaya. kita sedaya kagem kaneman ugi kedah maspaosi sesakit lumuh menika. sesakit lumuh menika berbahaya sanget kagem masa ngajeng kita sedaya. Lambat laun kelumuhan badhe ngasta kita sedaya mboten saged ngasta punapa-punapa tembe kita sedaya dipunmajengaken kaliyan kerasnya kesugengan.

Rekan-rekan kawula ingkang kawula banggakan, mila saking punika miwiti kala menika sumanggaa kita sedaya singsingkan pamenthangan ageman ugi bangkitkan semangat kita sedaya. ampun kersanipunaken raos lumuh mbesta kita sedaya. ampun kersanipunaken raos lumuh mengungkung kita sedaya dadosipun kita sedaya dados generasi pengecut, dados generasiingkang lemah ugi mboten saged ngasta punapa-punapa.

kita sedaya kedah saged dados generasi ingkang saged diandalkan ugi dibanggakan. kita sedaya kedah saged dados agen pembaharu lingkungankita sedaya. Masa timur

yaiku masa ingkang penuh semangat, masa timur yaiku masa ingkang penuh gairah. sumangga kita sedaya bertindak datheng arah ingkang positif. kita sedaya ngasta salira kita sedaya dados tuladha kesaen ingkang saged nyaweraken semangat dhateng rekan-rekan kita sedaya ingkang benten.

bokmenawi cekap semanten ingkang saged kawula ngantosaken, mugi-mugi kaping benten kita sedaya saged kepanggih malih. Mohon apunten menawi wonten klintu tembung utawi tembung-tembung ingkang kirang berkenan.

kawula ucapkan terimakasih. Wassalamualaikum Wr. Wb

3. Contoh Pidato Bahasa Jawa Alus Tema Kemerdekaan 17 Agustus

Assalamualaikum Wr. Wb.

dhateng Bapak mustaka Sekolah ingkang kawula bektosi, Bapak wali kelas ingkang kawula bektosi, ugi dewan guru ingkang kawula bektosi, mboten kalimengan ugi dhateng rekan-rekan kelas 3 ingkang kawula gandrungi.

setunggal, sumanggaa kita sedaya panjatkan puja ugi puji syukur kita sedaya kehadirat Allah SWT. ingkang sampun nyaosaken nikmatnya berupa kasarasan dadosipun wonten kaping kesempatan menika kita sedaya saged ngempal dipunmriki lebet saperlu ngengeti dinten supaos pemuda.

Rekan-rekan ugi dhatengaken ingkang kawula gandrungi.

menawi kita sedaya mriksani keyektosan sakmenika, priyantun-priyantun ingkang dipunalemaken dening zaman. kamajengan tekhnologi ingkang tambah inggil menika tambah “meninabobokan” kita sedaya dadosipun kesaren lelap. Telivisi sampun ngagem remote, handphone sampun ngagungani fasilitas ingkang pepak. titihan ingkang sampun tambah pepak ugi kathah. sedayanipun sarwi saged kita sedaya panggihaken teng zaman sakmenika.

sayangipun dipunwalik sedaya punika muncul mukawis kebiasaan enggal yaiku kebiasaan nglumuh-lumuhan. sedaya kegampilan ngasta kita sedaya lumuh kagem numindakaken hal-hal ingkang dianggap rekaos.

menawi hal menika kita sedaya kersanipunaken tentunya dapaknya badhe awon sanget kagem piyambakipun sedaya ugi masa ngajeng piyambakipun sedaya. kita sedaya kagem kaneman ugi kedah maspaosi sesakit lumuh menika. sesakit lumuh menika berbahaya sanget kagem masa ngajeng kita sedaya. Lambat laun kelumuhan badhe ngasta kita sedaya mboten saged ngasta punapa-punapa tembe kita sedaya dipunmajengaken kaliyan kerasnya kesugengan.

Rekan-rekan kawula ingkang kawula banggakan, mila saking punika miwiti kala menika sumanggaa kita sedaya singsingkan pamenthangan ageman ugi bangkitkan semangat kita sedaya. ampun kersanipunaken raos lumuh mbesta kita sedaya. ampun kersanipunaken raos lumuh mengungkung kita sedaya dadosipun kita sedaya dados generasi pengecut, dados generasi ingkang lemah ugi mboten saged ngasta punapa-punapa.

kita sedaya kedah saged dados generasi ingkang saged diandalkan ugi dibanggakan. kita sedaya kedah saged dados agen pembaharu lingkungan kita sedaya. Masa timur yaiku masa ingkang penuh semangat, masa timur yaiku masa ingkang penuh gairah. sumangga kita sedaya bertindak datheng arah ingkang positif. kita sedaya ngasta salira kita sedaya dados tuladha kesaen ingkang saged nyaweraken semangat dhateng rekan-rekan kita sedaya ingkang benten.

bokmenawi cekap semanten ingkang saged kawula ngantosaken, mugi-mugi kaping benten kita sedaya saged kepanggih malih. Mohon apunten menawi wonten klintu tembung utawi tembung-tembung ingkang kirang berkenan.

kawula ucapkan terimakasih. Wassalamualaikum Wr. Wb

4. Contoh Pidato Bahasa Jawa Alus Tema Narkoba

Assalamualaikum Wr. Wb.

Para dhatengaken ingkang kawula bektosi.

wonten kesempatan ingkang cekap teduh menika, sumanggaa kita sedaya senantiasa memanjatkan puja ugi puji syukur kita sedaya kehadirat Allah SWT inggil samukawis nikmat ugi rahmat berupa kasarasan dadosipun wonten kesempatan menika kita sedaya saged dhateng teng forum panempuhan bahaya narkotika menika.

Isi Pidato Tentang Narkoba :

dhatengaken ingkang kawula bektosi.

Menkonsumsi narkoba yaiku salah satunggal pandamel ingkang murugaken timbulnya piawon kalih pandamel syetan ugi pindhah pandamel keji ingkang kedah kita sedaya tebihi kersanipun kita sedaya rahajeng teng dunia ugi jaman kailangan, mawi lingkungan masyarakat pun tentram mboten wonten setunggal piawon pun.

dhatengaken ingkang kawula bektosi.

ampuna kaping pisan kita sedaya nyobi kagem ngginakaken narkoba, amargi menawi kita sedaya nyobinipun mila kita sedaya badhe tuni seumur sugeng kita sedaya. sugeng kraos besta ugi ketergantungan majeng samukawis ingkang justru ngrisak sugeng kita sedaya.

mila saking punika, sumanggaa para putra ugi putri bangsa.. miwiti saking sakmenika nebihi narkotika ugi panjenengan ngugeni berlomba-lomba meraih cita-cita ingkang inggil kersanipun mbenjing dados priyantun ingkang mboten nuni.

Penutup Pidato Tentang Narkoba :

dhatengaken ingkang kawula bektosi.

bokmenawi namung menika pidato ingkang saged kawula ngantosaken, menawi wonten klintu tembung utawi ucapan mohon dipunapuntenaken.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

5. Contoh Pidato Bahasa Jawa Alus Tema Perpisahan

Assalamualaikum wr. Wb

ingkang ingkang dibektosi Bapak mustaka Sekolah. Bapak ugi ibu guru ingkang kawula bektosi, mawi rencang-rencang ingkang kawula gandrungi.

setunggal-tama sumanggaa kita sedaya panjatkan puji syukur kehadiratTuhan ingkang mentis Esa amargi inggil samukawis rahmat-Nya wonten dinten menika kita sedaya saged ngempal sareng gina ngawontenaken acara pegengan sekolah.

Para dhatengaken ingkang kawula bektosi, ijinkan kawula makili rencang-rencang kagem ngantosaken sepatah kalih patah tembung lebet saperlu pegengan menika.

salebetipun bersekolah, kami dados siswa bangga sanget ugi matur sembah nuwun kaliyan sedaya guru ingkang sampun mucal teng sekolah menika, ingkang kaliyan sae sanget, mboten nate pilih asih lebet mucal, sabar sanget ugi mboten tepang lelah lebet membimbing kami. Berkat jerih payah sedaya guru, kami pun saged lulus saking SMP menika.

mugi-mugi sedaya guru ingkang njejibahan mucal teng sekolah menika saged dipunparingna kasarasan ingkang sae ugi dipunparingi kebahagiaansalajeng.

ugi kagem rencang-rencang sedaya. satuhu awrat raosipun megeng kaliyan siro sedaya, amargi kita sedaya sampun sesarengan salebetipun 3 taun menika. sayangipun tetap kawula ugi mendoakan rencang-rencang sedaya saged nglajengaken datheng pamucalan ingkang langkung inggil, sae datheng SMA, datheng SMK, datheng STM kresaa institusi pamucalan bentenipun kagem saged mencapai cita-cita ingkang salebetipun menika diangan-angankan.

Akhir tembung, kawula kresa mengucapkan sukses salajeng ngasta rencang-rencang, doa kawula maweni rencang-rencang sedaya… Amin.

Wassalam.

Nah sebelumnya admin sudah pernah membahas tentang pidato perpisahan yang bisa disimak lebih jelasnya di Contoh Pidato Perpisahan Kelas 6 Singkat dan Mudah Dihafal

6. Contoh Pidato Bahasa Jawa Alus Singkat Padat Tema Pendidikan

Bapak/ibu ugi para dhatengaken ingkang berbahagia

wonten kaping kesempatan menika kawula badhe ngantosaken pidatosingkat tentang pamucalan moral.

Pidato singkat menika badhe kawula tujukan terkhusus kagem salira kawula piyambak khususnya ugi umumnya kagem para dhatengaken pindhah.

Bapak/ibu para dhatengaken ingkang berbahagia…

mukawis bangsa badhe dianggap lemah, menawi masyarakatnya sampun mboten saged nunjukaken moral tembe bertingkah pajeng.

mila saking punika, ngreksa moralitas sangeta dibetahaken kersanipun kita sedaya paling tebih saking pengaruh-pengaruh awon ingkang saged ngrisak aos moral ingkang sampun kita sedaya margeni kala menika.

Dewasa menika, kesugengan manusia sarwi gampil ugi praktis. Hal menika dipunamargi aken wontenipun sedaya fasilitas ingkang tambah ngalemaken ugi kaliyan kamajengan teknologi tambah nyampunaken kita sedaya kagem nindakaken ngados aktivitas.

ampun ngantos kita sedaya gampil terbuai ingkang berdampak wonten menyalahgunakan kegampilan-kegampilan ingkang kita sedaya saged kala menika. sawalikipun, kita sedaya kedah ngginakaken panjenenganipun kagem tujuan-tujuan ingkang langkung positif.

Bapak/ibu pindhah,…

Memantau putra-putri kita sedaya kersanipun terhindar saking ngados macam potensi pengaruh awon ingkang saged ngrisak moral ugi akhlakpiyambakipun sedaya ngrupikaken kewajiban saking satiyangipun yuswa. priyantun-sepuh kedah salajeng saged nyaosaken andikan ingkang mucal dhateng putranipun. Hal menika sangeta wigatos kagem dipuntumindakaken dados pondasi kagem membentengi peputra saking hal ingkang saged menjerumuskan datheng pandamel-pandamel ingkang negatif.

upakara kagem membentengi peputra saking pandamel ingkang awon kaliyan mucali piyambakipun sedaya pamucalan agami sejak dini,nyaosaken informasi-informasi ingkang ngasta piyambakipun sedaya sumagah kagem gegulang, ngajak piyambakipun sedaya datheng mukawis panggen ingkang sarat badhe moral.

mboten namung punika, menyisihkan wanci kagem midhanget curhatan-curhatan peputra, keluh kesah piyambakipun sedaya kagem saged maringi upakara pandang enggal kagem mriksani mukawis masalah mawi manggih solusinya yaiku hal ingkang mboten kasoran wigatos.

Sahabatku pindhah ingkang kawula gandrungi,…

artos setunggal moral sangeta wigatos. menawi adat santun ugi grapyak sampun ical lebet kesugengan sadinten-dinten, mila bangsa Indonesiamboten badhe saged nyanggi kokohnya pilar kebhinekaan.

mila saking punika, sumanggaa kita sedaya junjung inggil aos moral, ngaosi benthenan ugi etika bermasyarakat. Hal menika dipunmiwiti saking kita sedaya ingkang ngasta sabenan dados priyantun-sepuh, lajeng kita sedaya wucalaken dhateng peputra kita sedaya, kersanipun bangsa menika senantiasa terhindar saking hal ingkang mboten kita sedaya kersakaken.

kirang langkungipun kawula mohon apunten ugi tampi inggil mirenganipun.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

7. Contoh Pidato Bahasa Jawa Alus Krama Alus Tema Lingkungan Sekolah

Assalamu’alaikum Wr. Wb,

Puji Syukur kehadirat Allah SWT ingkang sampun nyaosaken kita sedaya nikmat berupa kasarasan jasmani ugi rohani dadosipun kita sedaya saged ngempal wonten acara dinten menika. Ucapan matur sembah nuwun mboten kalimengan kawula ngantosaken dhateng rekan rekan guru ugi peputra dalem gandrung siswa siswi teng lingkungan sekolah gandrung kita sedaya menika.

Isi Pidato keresikan Lingkungan Sekolah :

dhatengaken ingkang kawula gandrungi, lingkungan teng sekitar kita sedaya sakedahipun saged maningalanaken budaya kita sedaya ingkang salajeng ngengajengaken kenyamanan. Alangkah mboten bijaknya menawi lingkungan teng sekitar kita sedaya kemriksa mboten nyamleng dipandang ugi kraos mboten malih nyaman. Apalagi sekolah menika ingkang dados panggen saben dinten kita sedaya pinaraki kagem menuntut elmi.

Lingkungan sekolah sakedahipun salajeng kemriksa resik, sejuk, ugi menentramkan dadosipun tembe kita sedaya gegulang, kita sedaya mboten malih keresahi kaliyan ketidaknyamanan badhe wontenipun sampah. sarehdenten punika, kawula dados kageman saking sekolah menika ngersakaken sanget badhe lajeng dipunreksanipun keresikan lingkungan sekolah ingkang kita sedaya gandrungi. saben kelas sakedahipun sampun ngagungani kedisiplinan piyambak badhe wigatosipun keresikan. saben siswa ingkang ngagungani jadwal piket, sampun sepatutnya piyambakipun sedaya salajeng rawuh langkung awal dadosipun tembe piwucal setunggal sampun dipunmiwiti, lingkungan kelas kita sedaya sampun miwiti resik ugi nyaman kagem dipunpanggeni.

ugi mboten kalimengan ugi, kita sedaya sedaya dados siswa sakedahipun salajeng emut menawi wontenipun tong sampah sanesa tanpa tujuan. dipuncaosaken panjenenganipun tong sampah pasti salajeng beralasan yaiku kersanipun kita sedaya salajeng mbucal sampah wonten panggenipun dadosipun sekolah kita sedaya mboten kados lapangan sepakbola ingkang telas dipunginakaken dados konser, wonten kathah sampah ingkang mboten miraos dipandang soca.

Akhirnya, kados halnya dipunwucalaken dening agami menawi keresikan yaiku kageman saking kapitadosan, sanaos kontek wucalan kesebat mboten namung maningalanaken keresikan jasmani, sayangipun ugi maningalanaken keresikan rohani, sambotenipun kaliyan wontenipun kemutan kita sedaya sedaya badhe keresikan lingkungan sekolah, mugi-mugi kemawon kita sedaya dados salah satunggal kageman ingkang dadosaken sekolah kita sedaya dados panggen ingkang ngampil kita sedaya lajeng ngreksa kekapitadosanan kita sedaya dhateng Tuhan ingkang mentis Esa.

Penutup Pidato keresikan Lingkungan Sekolah :

Akhir tembung, matur sembah nuwun inggil kesempatan dipunparingikaken panjenenganipun wanci kagem ngantosaken sepatah kalih patah pidato singkat menika, menawi wonten klintu tembung mugi-mugi saged dipunapuntenaken.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Nah itu tadi informasi lengkap seputar contoh pidato bahasa jawa singkat tentang pendidikan, perpisahan, narkoba, kemerdekaan 17 agustus, kebersihan danp pahlawan yang bisa dijadikan sumber referensi belajar kalian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *